سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدامین صفاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسین باقری پور – دانشیار بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آنالیز پاسخ زمین برای پیش بینی حرکات سطح زمین، تدوین طیف پاسخ طرح، تعیین تنش و کرنش های دینامیکی در تخمین پتانسیل روانگرایی ونیز تعیین نیروهای ناشی از زلزله که باعث ناپایداری سازههای حائل خاک میشوند، به کار میرود. و لذا در ژئوتکنیک لرزه ای از اهمیت ویژه ایبرخوردار است. اما از آنجا که در واقعیت بر روی سطح زمین سربارهایی مثل سازه، سد، سیلو و… وجود دارد، پاسخ زمین تحت تاثیر این سربارهاقرار می گیرد. در این مقاله بررسی آنالیز پاسخ زمین با فرض وجود سربار بر روی خاکهای لایه ای انجام گرفته است. به همین منظور بر اساس روش توابع تبدیل برنامه ای تحت نرم افزار متلب نوشته شده که تحت شرایط مختلف وجود سربار و برای زلزله های گوناگون به آنالیز پاسخ زمین پرداخته است. صحت نتایج حاصل از حل این گونه مسائل با نرم افزارDeep soil سنجیده وکالیبره گردیده است.