سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا روحانی اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
محمدعلی رهگذر –
حسین تاجمیرریاحی –

چکیده:

نیروهای انفجار به دو صورت کلی برسازه تاثیرگذارند انفجار دردرون و یا بسیار نزدیک به سازه و یا انفجار بیرون و درفاصله از سازه انفجار درون سازه بصورت نیروهای فشار و مکش زیاددرلحظه ای کوتاه براعضای سازه ای و غیرسازه ای اثر میکند و انفجار دربیرون و به اندازه کافی دور از سازه عمدتا ازطریق زمینو بصورت شتاب تکیه گاهی برپی سازه اثر می کند دراین تحقیق نوع دوم انفجارکه ماهیتا شبیه یک شتاب نگاشت زلزله ولی درزمانی بسیار کوتاه می باشد مدنظر است دو سازه ۳ و ۱۲ طبقه با مهاربند کمانش ناپذیر هممحور ابتدا برای شهر تهران با لرزه خیزی با شتاب مبنای طرح ۰٫۳۵g و خاک نوع ۳ طراحی شده است سپس شتاب انفجار و زلزله السنترو به دو طریق مقیاس شدند شتاب حداکثر انفجار و زلزله السنترو به شتاب مبنای طرح تهران برسد و تغییر مکان بام سازه و تغییر مکان هدف مدنظر آیین نامه بهسازی یکسان شوند.