سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شکری – کارشناس ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تفرش
موتا صفرپور – کارشناس ارشد مهندسی عمران-ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م

چکیده:

در این مطالعه با تکیه بر روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزارABAQUS/CAEنسخه ۱-۶٫۹مطالعه پارامتری روی مدلهای دو بعدی) دیوار حائل انعطافپذیر بتنی انجام گرفت. بارگذاری از نوع بار زلزله و با اعمال شتاب زلزله به کف مدل انجام گردید. مرزهای خاک با میراگرمدل گردید. اثرات اندرکنش اصطکاکی و نرمال خاک و دیوار نیز برای دقت بیشتر جوابها در نظر گرفته شد. برای مشبندی از المان چهارضلعی چهار گرهیCPE4R استفاده گردید. مطالعات روی پارامترهای ارتفاع و عمق گیرداری دیوار و طول مهار انجام گرفت. برای بررسی تاثیر این پارامترها، نیروی برشی و لنگر خمشی در طول دیوار، نیروی مهار و تغییر شکل سر دیوار به عنوان پاسخهای سیستم در نظرگرفته شد. با انجام تحلیلها، میزان تاثیر این عوامل مشخص گردید و مقادیر بهینه پارامترها ارائه گردید