سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نشاط – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمدجواد خانجانی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

گام اولیه درطراحی سازه های شناور تحلیل رفتار دینامیکی آنها دربرابر شرایط محیطی مانند نیروهای امواج می باشد بررسی و شناخت رفتار سازه می تواند از طریق انجام آزمایش روی مدل فیزیکی صورت گیرد همچنین مدلسازی عددی این نوع سازه ها روش مناسبی جهت مطالعه رفتار دینامیکی آنها است دراین مقاله مدل عددی المان محدود پانتون شناور درسطح آزاد سیال مورد بررسی قرارگرفت سازه شناور مورد بررسی یک سازه حجیم به شمار می رود بنابراین به منظور تحلیل دینامیکی و محاسبه نیروی موج وارد براجزای آن از تئوری تفرق دو بعدی استفاده شد و پاسخ حرکتی سازه درسه درجه آزادی بدست آمد.