سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی افشاری – دانشجوی کارشناسی ارشد علف های هرز دانشگاه فردوسی مشهد
علی قنبری – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر محمدآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثر رقابت جمعیت طبیعی علفهای هرز بر تلفات عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی ذرت آزمایشی در سال زراعی ۸۷ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد با چهار تکرار انجام شد. تیماره ای آزمایشی شامل کنترل کامل علفهای هرز تا آخر فصل رشد با علفکش پیش کاشت ترفلان و وجین دستی، کنترل علف های هرز برگ پهن با علفکش توفوردی و وجین دستی، کنترل علف های هرز برگ با ریک با علفکش تاپیک و وجین دستی و عدم کنترل علف های هرز تا آخر فصل رشد بو د. علفهای هرز برگ پهن تاج خروس وحشی، تاج خروس خوابیده، خرفه، پیچک و تاج ریزی در مقایسه با علف های هرز برگ با ریک سوروف و اویارسلام ارغوا نی باعث افزایش معنی داری در تلفات عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی ذرت شدند. بیشترین تلفات عملکرد اقتصا دی و بیولوژیکی ذرت نسبت به شاهد عا ری از علف هرز در تیمار رقابت علفهای هرز برگ پهن با ذرت و کمترین میزان تلفات عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی ذرت هم از تیمار کنترل کامل علفهای هرز بدست آمد.