سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی پیروی بادی – تهران، دانشگاه تربیت معلم، گروه زیست شناسی
احمد مجد – تهران، دانشگاه تربیت معلم، گروه زیست شناسی
غلامعلی اکبری – دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی
سعید آیریان – تهران، دانشگاه تربیت معلم، گروه زیست شناسی

چکیده:

کادمیوم یک عنصر غیرضروری و سمی برای گیاهان بوده که از طریق فعالیتهای مختلف بشر وارد خاک میشود . این عنصر اثرات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی متعددی بر گیاهان دارد. با این حال برخی گونههای مقاوم به کادمیوم توانایی جذب و انباشتگی این فلز را در بافتهای خود دارند. یکی از گیاهانی که میتواند در خاک های آلوده به کادمیوم رشد کند گیاه Matthiola chenopodiifolia است. در این مطالعه، مقاومت، جذب و انباشتگی کادمیوم در دو جمعیت از این گیاه که از دو منطقه آلوده به فلز و غیرآلوده جمعآوری شدند، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیوم، وزن خشک بخشهای هوایی و ریشه در هر دو جمعیت بهطور معنیداری کاهش یافت (۰/۰۵ فرمول در متن اصلی مقاله) ولی از این نظر تفاوت معنی داری بین دو جمعیت مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که رابطه مستقیمی بین مقدار فلز در محلول غذایی و میزان جذب و انباشتگی فلز در گیاه وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده از این تحقیق می توان گفت که گونهM.chenopodiifolia دارای قابلیت جذب و انباشتگی نسبتا بالا برای کادمیوم میباشد.