سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی قنواتیان – کارشناس ارشد مهندسی سیویل، واحد مهندسی عمومی، شرکت پتروشیمی فجر

چکیده:

برج های خنک کن هذلولی جزء سازه های بلند بوده و در معرض بارهای باد قرار می گیرند این نیروها باعث ایجاد نیروهای نصف النهاری و محیطی در برج ها می شوند. در این مقاله، با مطالعه موردی بر روی دو برج خنک کن به ارتفاع ۱۲۲ متری و ۲۰۰ متری از سطح زمین، نتایج تحلیل مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی برج های خنک کننده با استفاده از نرم افزارAnsys با فرض پایداری در پایه، پوسته برای بارهای ناشی از باد مورد تحلیل قرار گرفت. بارهای ناشی از باد بر روی این برج های هذلولی شکل، با استفاده از ضرایب فشار باد طراحی،توزیع یافته پیرامونی مطابق بااستانداردIS:11504-1985 همراه با فشارهای باد طراحی در سطوح مختلف مطابق با استاندارد S:875(part3)-1987 محاسبه شده است. تحلیل با استفاده از المان ۸ گره ای پوسته ای با ۵ درجه آزادی به ازاییک گره انجام شده است. نتایج تحلیل، شامل نیروهای پوسته ای، بصورت نیروی نصف النهاریNφ) و نیروی مماسی محیطیNθ)و ممان های خمشی، بصورت ممان نصف النهاریMφ)وممان مماسیMθ)هستند.توزیع عمودی نیروهای پوسته ای (غشایی) و ممان های خمشی در امتداد اوج ۰ درجه و ۷۰ درجه و توزیع های پیرامونی در پایه ،سطوح گلویی و نوک برای هردو برج خنک کننده مورد مطالعه قرار گرفته است برای توزیع پیرامونی ، مقادیر بدون بعدبا نرمال سازی نیروهای پوسته ای وممان های خمشی با استفاده از مقادیر مرجع در اوج صفر درجه بدست آمده اند. به همین نحو ، مقادیر مرجع در پایه برای توزیع عمودی بکار گرفته شده است. در تحقیق حاضر این منحنی های بدون بعد برای هر دو برج خنک کننده به منظور بررسی امکان هرگونه تعمیم ، مقایسه شده اند