سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی بختیاری غریبدوستی – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات،

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد و تعیین شاخصهای تحمل به خشکی در کلزا، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار بر روی ۱۰ رقم کلزا در سال ۱۳۸۹ -۸۸در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجرا درآمد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: عملکرد دانه در کرت، تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد غلاف در ساقه فرعی و تعداد شاخه فرعی. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین کلیه صفات مورد بررسی به جز صفات تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، طول غلاف، تعداد غلافدر ساقه فرعی و تعداد شاخه فرعی، اختلاف معنیداری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. بیشترین میانگین عملکرد مربوط بهارقام لیکورد، ساری گل و ۰۰۳RGSبود. نتایج حاصل از گزینش بر اساس شاخصهایHarm و GMP و STI نشان داد که رقملیکورد نسبت به سایر ارقام از تحمل بیشتری نسبت به خشکی برخوردار میباشد. بیشترین مقدار شاخصSSI مربوط به رقم مودنا و کمترین مقدار مربوط به رقم ساریگل بود