سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی بختیاری غریبدوستی – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبداله محمدی – استادیار اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد و تعیین شاخصهای تحمل به خشکی در کلزا آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار بر روی ۱۰ رقم کلزا در سال ۱۳۸۹ -۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به اجرا درآمد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: عملکرد دانه در کرت،تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد غلاف در ساقه فرعی و تعداد شاخه فرعی. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین کلیه صفات مورد بررسی به جز صفات تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی، طول غلاف، تعداد غلاف در ساقه فرعی و تعداد شاخه فرعی، اختلاف معنیداری در سطح احتمال یک درصد وجود دارد. بیشترین میانگین عملکرد مربوط به ارقام لیکورد ساری گل وRGS003 بود. نتایج حاصل از گزینش بر اساس شاخصهایHarm و GMP و STI نشان داد که رقم لیکورد نسبت به سایر ارقام از تحمل بیشتری نسبت به خشکی برخوردار میباشد. بیشترین مقدار شاخص SSI مربوط به رقم مودنا و کمترین مقدار مربوط به رقم ساریگل بود. بر اساس نتایج شاخص TOL نیز رقم ساریگل نسبت به سایر ارقام دارای تحمل بیشتری نسبت به خشکی بود.