سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران یعقوبی – کارشناس ارشد عمران تصفیه خانه بزرگ آب گیلان
رضا مهین روستا – استادیار دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه زنجان

چکیده:

با توجه به پیشرفت شهرها و صنایع استفاده از مخازن و استخرهای مدفون و نیمه مدفون برای ذخیره سازی آب و فراورده های نفتی و انبار نمودن ضایعات واحدهای صنعتی و سازه تصفیه آب توسعه فراوانی یافته است تحلیل استاتیکی و دینامیکی این مخازن به لحاظ وجود اندرکنش بین سیال و سیستم سازه ای و فشار خاک اطراف آن اهمیت بسزایی دارد دراین مطالعه ضمن انتخاب یک مدل سه بعدی از مخزن نیمه مدفون و با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه و نیز سیال و سازه رفتار استاتیکی و دینامیکی سیستم بررسی شده است برای مدلسازی اندرکنش خاک و سازه و پدیده انتشار امواج در خاک اطراف مخزن ضمن استفادهاز روش حل مستقیم ازمرزهای جاذب ویسکوز در فاصله مناسب استفاده شده است. رفتارغیرخطی خاک توسط مدل رفتاری دراکر – پراگر که وابستهب ه فشار همه جانبه می باشد مدل شده است.