سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیمین اصل اسکندر – کارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست،دانشگاه علوم و تحقیقات
علیرضا میکاییلی –
حسنعلی لقایی –
اسماعیل کهرم –

چکیده:

از آنجا که توسعه شهر نشینی و پیشرفت صنعت موجب دور شدن انسان از طبیعت شده است حفظ اکوسیستم و تنوع زیستی بسیار مهم بوده وباغ پرندگان یکی از مصادیقی است که می تواند این پل ارتباطی بین انسان و محیط طبیعی را برقرار نماید. در طراحی چنین فضایی توجه به اصول طبیعت و معیارهای طراحی بر اساس ذات طبیعت امری بس مهم می باشد .از آنجایی که اهداف اصلی از ایجاد چنین فضاهایی تفرج،آموزش، حفاظت و پژوهش می باشد سعی بر این بوده که علاوه بر توجه به اصول طبیعت و حفاظت ،تفرج و آموزش بطور همزمان در نظر گرفته شود.فرآیند این تحقیق بدین صورت است که ابتدا به بررسی مبانی نظری پرداخته نمونه های اجرا شده باغ پرندگان را در ایران و جهان مطرح نموده ،سپس به شناخت وآنالیز پارک پردیسان پرداخته و بر حسب معیارها و شاخص های طراحی باغ پرندگان و ارزیابی توان اکولوژیک پارک(رویهمگذاری لایه ها بروش مک هارگ )گزینه بهینه برای احداث باغ پرندگان پیشنهاد گردیده وسپس بر حسب معیارهاو اهداف طرح، لکه گذاری و زون بندی سایت انجام شده و در نهایت طرح راهبردی ارائه شده ،جهت ارائه مشخص ترطرح، اسکیس ها ،مقطع و تصاویر متعددی ارائه گشته و در نهایت به جمع بندی ،نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات رسیده است . جهت دستیابی به اهداف پروژه ووارد نمودن کمترین تخریب به محیط طبیعی،لازم است طراحی چنین سایتی با بررسی های دقیق انجام پذیرد.