سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه دهقان – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و ن
سیاوش کریمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و ن
مریم صفرپور – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس بخش تحقیقات ثبت و گواهی بذر و ن

چکیده:

کرت های کنترلی با هدف بررسی خلوص بذری و بیماری های بذرزاد پارت های بذری تولیدی کشور تشکیل می گردند. به منظور بررسی پارتهای بذری برخی ارقام گندم نان و دوروم در طبقه بذری مادری، تولیدی بخش خصوصی، عملیات کاشت و داشت مزرعه مطابق نیاز گیاه مدیریت گردید. جهت اجتناب از تغییر شکل سنبله ها کنترل علفهای هرز به روش دستی و بدون استفاده از علف کشها انجام شد. ابتدا در کرت های کنترلی به صورت تصادفی تعداد ۲۰ بوته انتخاب و علامت گذاری گردید و در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه بر اساس مراحل رشد دهی از برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و زراعی که کمتر تحت تاثیر شرایط محیطی قرار گرفته و منطبق بر توصیف گر اتحادیه بین المللی برای حفاظت از ارقام جدید گیاهی است، یادداشت برداری انجام گرفت. سپس با استفاده از روش های آماری چند متغیره ( تجزیه خوشه ای)، تجزیه های آماری مناسب بر روی دادههای حاصل از یادداشت برداری از خصوصیات مرفولوژیکی بوته های داخل هر کرت، کرت های داخل هر رقم انجام و بدین وسیله میزان یکنواختی صفات در هر پارت بذری و هر رقم به دست می آید. طبق نتایج حاصله در این طبقه در میان ارقام بررسی شده ارقام شیرودی، چمران و پیشتاز، خلوص بیشتری را نسبت به بقیه نشان دادند. با توجه به دندروگرام ارقام مختلف گندم در این منطقه، بیشترین شباهت را ارقام بم و لایت آبا ۹۷% شباهت داشتند.