سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس قلندرزاده – دانشیار گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تهران
کیا فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

آزمایشهای انجام شده بر روی ماسه ها نشان میدهد که معرفی نوع رفتار ماسهها فقط با در نظر گرفتن دانسیته آن ها امکان پذیر نمیباشد و تنش محصور کننده اولیه در زمان تحکیم به عنوان یک عامل مهم تأثیرگذار دیگر در رفتار ماسهها، باید در نظر گرفته شود. به منظور تعیین نحوه تأثیر این دو عامل در رفتار ماسهها، فاکتوری به عنوان پارامتر حالت معرفی شده است. تحقیق حاضر به بررسی پارامترهای حالت پیشنهادی Konrad ,Ishiharaبرای ماسه شماره ۱۶۱ فیروزکوه میپردازد. بدین منظور تعداد قابل توجهی آزمایش سه محوری مونوتونیک زهکشی نشده CU) بر روی نمونههای ساخته شده از ماسه شماره ۱۶۱ فیروزکوه انجام گرفته است. برنامه ریزی آزمایشات به نحوی بوده است که بازه گستردهای از نسبتتخلخل و تنش موثر تحکیم در آن ها گنجانده شود. نمونههای ساخته شده برای انجام این سری از آزمایشها به روش تراکم مرطوب تهیه شدهاند.