سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدجواد حمزه – دانشجوی کارشناسی ارشد هوافضا
محمدرضا سلیمانی یزدی – استادیار دانشگاه امام حسین تهران
علی قمریان – کارشناسی ارشد پژوهشی

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مطالعه شبیه سازی فروریزش سازه های جدار نازک مخروطی تحت اثر بارگذاری شبه استاتیک و دینامیکی محوری و بررسی عوامل موثربرنحوه فروریزش است مدلی برای شبیه سازی فرایندف روریزش با استفاده ازتحلیل اجزای محدود ارایه می شود و اثر رفتار غیرخطی مواد تماس تغییر شکل بزرگ دراین شبیه سازی درنظر گرفته می شود مقایسهنتایج آزمایشگاهی پیشین و شبیه سازی حاضر نشان میدهد مدل ارایه شده برای تعیین پاسخ فروریزش و تعیین نمودار نیرو جابجایی و میزان انرژی جذب شده مناسب است با استفاده از مدل عددی اثر پارامترهای مختلف نظیر ضخامت زاویه نیم راس جرم برخورد کننده سرعتبرخورد و جنس ضربه گیر برمتوسط نیروی فروریزش میزان انرژی جذب شدهو نحوه فروریزش پوسته های مخروطی بررسی میش ود نتایج این مطالعه درصنعت هوافضا می تواند برای بازیابی راکت کاوش برپایه ضربه گیرهای مخروطی استفاده شود.