سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود شکری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-ژئوتکنیک دانشگاه تفرش

چکیده:

در این مطالعه با روش اجزاء محدود و با استفاده از نرم افزارABAQUS/CAE مطالعه پارامتری روی مدلهای دو بعدی دیوار حائل بتنی انجام گرفت. این مطالعات شامل مطالعه رو ی پارامترها ی مدول الاست یسیته خاک، زاو یه اصطکاک داخ لی خاک، زاو یه اصطکاک خاک و د ی وار، وزن مخصوص خاک و بتن و م یرایی خاک م یباشد. برای بررس ی تاث یر این پارامترها، تغ ییر مکان افق ی حداکثر بالا ی د یوار در طول زلزله به عنوان یک ی از پاسخهای سیستم برای مقایسه در نظرگرفته شد.با انجام تحل یلها مشخص گرد ید که ب ا افز ایش زاو یه اصطکاک داخل ی خاک ۴۰-۳۰ درجه زاو یه اصطکاک خاک و د ی وار ۲۵-۱۰ مدول یانگ خاک ۱۴۰-۸۰MPa چگالی خاک ۲۰-۱۴KN/m3 چگالی بتن ۲۶-۲۰KN/m3 و میرایی خاک ۷-۳% پاسخ سیستم به ترتیب دستخوش کاهش ۲۵ درصد ی،کاهش ۲۸ درصد ی، کاهش ۸ درصد ی، افز ایش ۶۰ درصد ی، کاهش ۷ درصد ی و کاهش ۱۹ درصد ی گردید.