سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معین برخورداری مهنی – فارغ التحصیل مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی شریف
میثم ناظریان – فارغ التحصیل مهندسی زلزله از دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پدیده تاخیر برشی مدتهاست که در آیین نامه ها مورد توجه قرار دارد لیکن ضوابط آیین نامهای AISC در مواردی نظیر اتصالات جوشی ناودانی دوبل رودررو فرمولی را برای محاسبه ضریب تاخیر برشی ارایه نکردهاند از طرفی نیز فرمولهای آییننامه ریشه در تحقیقات صورت گرفتهروی اتصالات پیچی و پرچی داشته و برای ناودانیهای تک قابل استفاده هستند و در مورد ناودانیهای دوبل با اتصال جوشی به دلیل وجود تقارن وعدم خمش ورق گاست و تمرکز تنش کمتر، به کار بردن آنها با محافظه کاری زیادی همراه خواهد بود. در تحقیق حاضر هدف، بررسی پارامتری پدیده تاخیر برشی در اتصال ناودانی دوبل به ورق اتصال با استفاده از مدل های عددی می باشد. پارامترهای مورد استفاده شامل طول اتصال، خروج از مرکزیت نیروی محوری، طول آزاد گاست و ضخامت آن میباشند. در ادامه نتایج بهدست آمده با پیشبینیهای آیین نامه AISC-LRFD مقایسه شده و روابط جایگزینی ارائه میشود.