سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه دیالمه پور – گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

طراحی و ساخت مهارکننده های موثر برای غیرفعال کردن آنزیم پالمیتویل کوآنزیم A هیدرولاز و مطالعه برهمکنش این آنزیم با مهارکننده ها با استفاده از روشهای محاسباتی در ارائه مدلی قابل قبول برای عملکرد میزان موثر بودن مهرکننده ها و نیز ارایه مکانیزمی برای عمل مهارکننده ها در رسیدن به مهارکنندگان موثرتر مفید و راه گشا خواهد بود در تحقیق حاضر اثر تعداد ۳ مهارکننده به نامهای fmn وایبوپروفن، نیاسین برروی انزیم پالمیتوئیل کوآ با کد ۳٫۱٫۲و۲ و با استفاده از روش محاسباتی دینامیک مولکولی شبیه سازی و مطالعه گردید. شبیه سازی در شرایط شبیه شرایط فیزیولوژیک یعنی در محیط آبی درجه حرارت ۳۷ درجه و فشار یک اتمسفر انجام گردید بعد از انجام دینامیک مولکولی پارامترهای مورد نیاز از فایل مسیر شبیه سازی استخراج و آنالیز نتایج انجام شد. مهارکننده فلاوین مونونوکلئوتید FMN با کاهش میزان ساختار نامنظم وافزایش ساختارهای منظم آلفا و بتا ضعیف ترین مهار کننده شناخته شدند.