سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل شهباز – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
ایمان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
سجاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مخاطرات طبیعی، دانشگاه زاهدان

چکیده:

رشد جمعیت و آلودگیهای ناشی از تخلیه انواع فاضلابهای شهری، صنعتی و کشاورزی، شیرابه محلهای دفن زباله، رواناب های سطحی باعث گسترش آلودگی و محدود تر شدن منابع آب گشته اند. پایش کیفی آب نه تنها باعث بهبود کیفیت آب می شود بلکه در فرایند تولید آب سالم نیز ارزش اقتصادی داشته و عامل مهمی در کاهش هزینه های تولیدی و تصفیه آب می شود در مطالعات هیدرولوژی و منابع آب علاوه بر کمیت آب، به کیفیت آن نیز توجه می شود. بطور کلی کیفیت آب از نظر کشاورزی ، شرب ، صنعت و امثال آن مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق طی فروردین ماه سال ۱۳۹۰ در رودخانه ابن حسام خوسف واقع در استان خراسان جنوبی(بیرجند) انجام گرفته است. طی این تحقیق پارامترهای کیفی آب این منطقه همچون pH، دما، سختی کل، کلسیم، سولفات، نیتریت و آلکافوت P و M مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار نیتریت از حد مجاز بیشتر است و به ( میلی گرم در لیتر رسید و نیز مقدار pH آب رودخانه از حد مجاز کمتر است و به ( رسیده است. به نظر می رسد دلیل این تغییرات در خصوصیات کیفی آب رودخانه این منطقه ورود فاضلاب خانگی به رودخانه می باشد.