سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شهرام مشعشعیان اصل – مدیر آبفای شادگان،شرکت آبفا خوزستان
رضا جلیل زاده ینگجه – گروه مهندسی محیط زیست،واحد علوم و تحقیقات خوزستان،دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

یکی از راههای مقابله با بحرا ن کم آب ی ، استفاده از پسابهای شهری تصفیه شده برای بسیاری از مصارف شهری غیر شرب میباشد و امروزه استفاده از سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب از اهمیت بیشتری برخوردار است که به دلیل هزینه کم و جنبه های زیست محیطی و ظاهری از تقاضای بیشتری برخوردار هستند . برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و پیشگیری از آلودگی، تمرکز منابع آلاینده و بکارگیری تجهیزات کنترل آلودگی بعنوان راهبردی استراتژیک به منظور کاهش اثرات، نامطلوب بهداشتی و زیست محیطی در دستور کار کشور ها و از جمله کشور ما قرار ۱۳۸۶ با هدف بررسی تغییرات بار آلی ، اثر شرایط آب و هوایی بر حذف مواد – دارد.این تحقیق در طی سالهای ۱۳۸۸ آلی در برکه تثبیت شهر سوسنگرد انجام شد . در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت کلی و نحوه بهره برداری از تصفیهخانهی مزبور، در فاضلاب ورودی شاخص های پارامترهای کیفی تصفیه ی فاضلاب نظیرBOD5 (μs/cm) EC و(mg/l)T.D.S ،T.S.S،COD فاضلاب ورودی مورد بررسی قرار گرفت در فاضلاب ورودی میانگین مقادیر به ترتیب برابر۸۷٫۹ و ۱۵۰٫۵ ، ۵۸۲٫۷ ، ۲۰۹٫۶ و ۲۸۷۸٫۴ و ۴۴۷۱/۳(μs/cmمیباشد در فاضلاب خروجی شاخص پارامترهای دما،کدورت T.D.S ،PH،EC Totalcoliform،COD،BOD5،T.S.S کلیفرم گرما پای TH فسفات کل DO مورد بررسی قرار گرفت