سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی صادقی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
علیرضا آذربخت – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک

چکیده:

اغلب در مناطقی که جنبشهای زمین به ندرت اتفاق میافتند، پایگاه اطلاعاتی مناسبی از شتاب نگاشتهای زلزله در دسترس نمیباشد. در این مناطق دوره بازگشت زلزله زیاد و پتانسیل وقوع زمین لرزه ایین میباشد به همین دلیل میتوان از رکوردهای شبیه سازی شده استفاده کرد. در طول دهههای اخیر روشهای مختلفی برای شبیه سازی رکوردهای زمین لرزه ارائه شده است که سادهترین و قدرتمندترین روش شبیه سازی زمین لرزهکه بر پایه تئوری ارتعاشات پیشا استوار است توسط بور ارائه شده است. مهمترین مشخصه این روش گنجاندن پارامترهای کلیدی زمین لرزه (چشمه، مسیر و ساختگاه) در قالب توابعی ساده میباشد. در این روش ارتعاش تولید شده بر مبنای مدت زمان فرآیند زلزله، بزرگا، فرکانس و فاصلهاز چشمه زمین لرزه توزیع شده است. در مطالعه حاضر مقادیر مختلف دو پارامتر مهم چشمه زمین لرزه ( ۱افت تنش و ۲درصد پالس منتشره ازچشمه) در برآورد طیف میانگین پاسخ شتاب و طیف دامنه شتاب فوریه مورد مقایسه قرار گرفته است