سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رقیه پورولی – کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان
محسن رضائی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
اکبر قاضی فرد – دانشیار زمین شناسی مهندسی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

این مقاله به بررسی نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ انجام شده در ساختگاه سد سرداب میپردازد. سد سرداب یک سد سنگریزهای با هسته رسی میباشد که بر روی رودخانه سرداب در جنوبغرب استان اصفهان ساخته خواهد شد. سنگهای تشکیلدهنده پیسنگ این سد، سنگهای رسوبی هستند که شامل آهک مارنی- شیلی با میان لایههای ماسهای با سن کرتاسه میباشد. مطالعات انجام شده در این منطقه به صورت صحرایی و آزمایشگاهی میباشد. مطالعات صحرایی شامل عملیات درزهنگاری، حفر گمانههای اکتشافی و تهیه نمونه به منظور انجام آزمونهای آزمایشگاهی میباشد. مطالعات آزمایشگاهی شامل آزمونهای تعیین خصوصیات فیزیکی و ژئومکانیکی سنگها میباشد. در این مقاله با استفاده از مطالعات درزهنگاری به تعیین ردهبندی شاخص توده سنگ (RMI) و شاخص مقاومتی زمینشناسی (GSI) برای بهترین و بدترین شرایط ممکن پیسنگ سد سرداب، پرداخته شده است و پارامترهای مقاومتی تودهسنگ با استفاده از نرم افزار Roclab 1.0 تعیین شدند. براساس ارزیابیهای زمینشناسی مهندسی، سنگهای رسوبی ساختگاه سد، در طبقه بندی RMI در رده متوسط تا خوب و در سیستم GSI در رده بلوکی و مناسب می- باشند ولی از نظر مقاومتی در رده سنگهای ضعیف قرار دارند.