سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید شیری آرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
مهدی قمشی – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

محاسبه و پیش بینی خصوصیات جریان دررودخانه ها و بویژه در پایین دست سدها اهمیت زیادی دارد از اهداف اصلی اینتحقیق شبیه سازی رودخانه کارون درطول ۲۶ کیلومتر از پایین دست شهید عباسپور تا سد مسجد سلیمان است که با استفاده از مدل hec ras 4 صورت گرفته و ارزیابی پروفیل سطح آب رودخانه دراین بازه با برآورد سه دبی جریان با دوره بازگشت ۲و۲۰و۵۰ساله ۱۷۸۴/۰۲۲ و ۳۳۲۵/۰۱۰ و ۳۵۳۳/۴۳۵ متر مکعب برثانیه به عنوان سه جریان شاخص که نتایج حاصل از محاسبات خصوصیات جریان درطول بازه عمق جریان تنش برشی جریان و مرزهای پیشروی سیلاب در دو سمت رودخانه درشرایط طبیعی و موجود رودخانه کارون ارایه شده است نمودارهای مربوط به دبی های سیلابی ۲۰ و ۵۰ ساله مطابقت و تشابه زیادی را در اکثر موارد به یکدیگر نشان دادند بجز عمق هیدرولیکی جریان سایر نمودارها حالتی صعودی را نشان میدهند که با توجه به وجود مخزن سد مسجد سلیمان درپایین دست این امر منطقی به نظر می رسد.