سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن ایراندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نازیلا ابراهیمی تولکانی – کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
امین رستمی راوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

مدلسازی یکی از روشهای آنالیز و بررسی سازه های مختلف از جمله سدها می باشد. با مدلسازی در سد علاوه بر بررسی سازه سد می توان، الگو و وضعیت جریان در قسمتهای مختلف سد را در تقابل با سازه سد مورد بررسی قرارداد. در این تحقیق، رفتار و الگوی جریان توسط مدل فیزیکی ساخته شده از سد کلوانس خوی در شرایط مختلف آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور نمودارهای افت نسبی انرژی نسبت به سرعت و عمق بحرانی وهمچنین نمودار عدد فرود نسبت به دبی برای مقاطع مختلف از پیش تعیین شده بر روی مدل سرریز مذکور ترسیم گردید. با توجه به مطالعات می توان بیان کرد که سرریز مذکور از نظر محل عمق بحرانی و همچنین برای تحملسرعت ماکزیمم طرح)سیلاب ۱۰۰۰ ساله( مناسب می باشد ولی در مورد عدد فرود که حد کنترل کننده در مدلسرریز می باشد پیشنهاد گردید که در طراحی سرریز و باکت انتهایی آن مطالعه مجدد صورت گیرد