سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

الهه نوری نسب سیرجانی – کارشناس ارشد ابیاری وزهکشی وکارشناس فنی اتحادیه ی گلخانه داران سیرجا
علی نشاط – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، ایران
محمد بارانی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی و کارشناس فنی سیرجان بنیاد، گروه کشاورزی دا

چکیده:

یکی از روشهای مرسوم آبیاری که در حال حاضر در اغلب کشورهای جهان مورد استفاده قرار می گرفته می گیرد،روشهای آبیاری سطحی است. در این تحقیق ابتدا میزان نفوذ آب به خاک با استفاده از روش دبل رینگ، در منطقه موردنظر تعیین شد. سپس ، توسط برنامه کام پیوتری، ضرائب پنج مدل نفوذ آب به خیاک ککوسیتیاکوگ گیرین آم یت، هورتون SCS فیلیپ بررسی شد و بهترین معادله نفوذ مشخص گردید.و رطوبت حجمی خاک استفاده شد کیه جهیت تعییین pb در این تحقیق از آزمایشهای خاکشناسی خاک، تعیین این گزارشات، پروفیل خاکشناسی حفر شد. با استفاده از پارامترهای مشاهده ای زمان، نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ، پارامترهای نفوذ تجمعی برآوردی، سرعتنفوذ برآوردی و متوسط سرعت نفوذ براساس نوع خصوصیات فیزیکی و بافت خاک به کمک مدلهای فیزیکی محاسبه گردید. در این روش مدلی که بیشترین ضریب تبیینR2 وکمترین واریانس s2 را داشته باشد برای آن منطقه به عنوان بهترین مدل برآورد نفوذ تجمعی، سرعت نفوذ، متوسط سرعت نفوذ برآوردی معرفی می گردد. برنامهکام یوتری قادر به رسم نمودار و گرافهای موردنیاز در هر مدل می باشد. در روش دبل رینگ و برنامه کام یوتری برآورد سرعت نفوذ، مدل کوستیاکوگ تطابق بهتری را نسبت به مدلهای دیگر و مدل گرین آم ت کمترین تطابق را نشان داد