سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نعمتی چاری – دانشجوی دکتری سازه
محمد شکرچی زاده – سرپرست انستیتو مصالح ساختمانی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مسائل مهم درطراحی سازه های جدید و ارزیابی سازه های بتنی موجود دوام بتن می باشد نفوذپذیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر درتعیین دوام بتن امروزه به روشهای مختلفی مورد آزمایش و ارزیابی قرارمیگیرد دراین مطالعه نفوذپذیری بتن با نسبت های آب به سیمان مختلف با استفاده از ۴ ازمایش تعیین نفوذپذیری بتن دربرابر گاز اکسیژن طبق روش *RILEM TC 116 تعیین عمق نفوذ آب در بتن طبق روش EN 12390-8 جذب آب نیم ساعته بتن طبق BS 1882:Part 122 و جذب آب کل بتن طبق روش ASTM C 642 مورد بررسی قرارگرفته است نتایج آزمایشها نشان میدهد که می توان رابطه نسبتا مناسبی برای نفوذپذیری بین پارامترهای مختلف بدست آمده برقرار نمود.