سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا افشاری – کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه-دانشگاه زنجان
علی جعفروند – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان-دانشکده فنی

چکیده:

در این مقاله توزیع دمای حاصل از آتش سو زی در اعضای ساختمانی با استفاده از دو منحنی دما – زمان استاندارد وپارامتریک، با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در این امر انجام گرفته است . در این محاسبات توسط یک روش علمی با در نظر گرفتن بار آتش، شرایط تهویه و خصوصیات بخش آتش، پروفیل دما در اعضای حفاظت نشده و حفا ظت شده با مواد ضد آتش ارزیابی شده است . در این مقاله به طور موردی به توزیع دما در تیرمرکب پرداخته شده است و این نتیجه حاصل شد که بار آتش و شرایط تهویه تأثیر قابل توجهی در توزیع دما در مقطع فولادی دارد . در ادامه توسط برنامه نوشته شده با نرم افزارMATLAB به ب ررسی تأثیر این عوامل در توزیع دمای مقطع فولادی تیر مرکب پرداخته شده است. نمودارهای حاصل از مطالعه عددی، مقادیر بار آتش و مساحت کف مجاز بخش آتش برای طراحی در برابر آتش یک تیر مشخص را تعیین می کنند . با توجه به نمودارها مشخص شد که بار آتش متغیر غالب برای مسائل طراحی اعضا در برابر آتش میباشد.سوالات تحقیق: در این تحقیق، تأثیر پارامترهای مؤثر در انتخاب مدل آتش و طراحی در برابر آتش مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق:در این مقاله، با در نظر گرفتن بار آتش، شرایط تهویه و خصوصیات بخش آتش، پروفیل دما در اعضای حفاظت نشده وحفاظت شده با مواد ضد آتش ارزیابی شده است. نتیجه گیری: نمودارهای حاصل از مطالعه عددی، مقادیر بار آتش و مساحت کف مجاز بخش آتش برای طراحی در برابر آتش یک تیر مشخص را تعیین می کنند . با توجه به نمودارها مشخص شد که بار آتش متغیر غالب برای مسائل طراحی اعضا در برابر آتش می باشد.