سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید صیاد حق شمار – کارشناس ارشد رشته راه و ترابری،دانشگاه آزاد تهران و جنوب
محمود صفارزاده – استاد تمام گروه راه و ترابری،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

قیمت گذاری تراکم به عنوان یکی از استراتژیهای مدیریت تقاضا با تحمل هزینه براستفاده کنندگان قسمتی ازشبکه راه سعی درکاهش تراکم ترافیک و آلودگیهای زیست محیطی نظیر آلودگی هوا و صدا دارد علیرغم نتایج قابل قبول این روش مشکلات یدرارتباط با تعیین نوع طرح قیمت گذاری که باتوجه به شرایط موجود دارای بهترین کارکرد باشدوجود دارد بطوریکه خطا درتعیین نوع طرح و شیوه های اجرای آن سبب بروز مشکلات بیشتر و یا حتی منجر به شکست طرح خواهد شد با توجه به ایهنمهم که شناخت کافی از ویژگیهای اصلی طرح های قیمت گذار یتراکم و عوامل موثر درانتخاب آنها می توانددرمیزان موفقیت این راهبرد بسیارموثر باشد نکته مهم دیگر نیز این است که آیا طرحهایی که دراروپا و امریکا اجرا می شوند درکشور ما نیز اجرایی هستند یا خیر.