سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا نایبی گاوگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
بیتا آیتی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فرایند نانوفتوکاتالیستی یکی از تکنولوژی هایی استکه برای اکسیداسیون تخریبی مواد آلی همچون رنگزا ها استفاده می شود دراین تحقیق بررسی پارامترهای موثر درحذف رنگزای آزوی AB113 به روش فتوکاتالیستی توسط نانوذرات TiO2 تثبیت شده بربستر بتنی مورد مطالعه قرارگرفت و اثرپارامترهای نظیر PH اولیه غلظت الاینده و توان UV بررسی شد نتایج نشان داد افزایش غلظت رنگزا و کاهش PH باعث کاهش نرخ رنگبری می شود بنابرنتایج فرایند فتوکاتالیستی می تواند روشی موثر جهت حذف آلاینده های رنگزا باشد بطوریکه ماده رنگزای AB113 درPH قابلیتی با ۴۰ گرم برمتر مربع TiO2 درکمتر از ۵ ساعت بیش از ۹۱ درصد از رنگ حذف گردید