سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین امیری یکتا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
رضا رازانی – استاد بازنشسته دانشگاه شیراز و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واح

چکیده:

سیستمجداساز پاندولی اصطکاکی متکی برپی های مقعر کروی حالت تعمیم یافته ای ازجداسازپاندولی اصطکاکی متداول بوده که مشتمل برپی های مقعر منفرد درپای هرستون به منظور ایجاد یک حرکت پاندولی برای کل روسازه تحت اثر ارتعاشات زلزله می باشد دراین مقاله پس ازمعرفی این سیستم جداساز بدیع به بررسی تاثیر پارامترهای موثربرعملکرد جداساز نظیر شعاع تقعر پی و ضریب اصطکاک سطوح لغزنده جداساز پرداخته شده است برای این منظور از انالیزهای استاتیکی و دینامیکی غیرخطی استفاده شد هاست و پاسخ های بدست آمده با حالات متداول مقایسه شده است نتایج بدست آمده نشان از بهبود قابل ملاحظه رفتارروسازه تجهیز شده با این سیستم جداسازی نسبت به مدلهای متداول می باشد نتایج بدست آمده نشان میدهد که افزایش ضریب اصطکاک سطوح لغزنده جداساز بدون آنکه تغییر قابل توجهی درپاسخ شتاب ایجاد کندسبب کاهش جابجایی جداساز می شود درمدلهایتجهیز شده با سیستم جداساز پاندولی اصطکاکی متکی برپی های مقعر با مکانیزم حرکت پاندولی برای کل سازه به دلیل فرم خاص حرکت روسازه امکان ارتعاش پاندولی سازه حول مرکز فضایی ثابت که با حرکت زمین ناشی از زلزله حرکت می کند فراهم شده که این امر سبب کمینه شدن جابجایی بام سازه می گردد.