سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد کلوشانی – ایران، تهران، خیابان حافظ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی صدیقی – ایران، تهران، خیابان حافظ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد محمدی اقدم – ایران، تهران، خیابان حافظ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا هدایتی – ایران، تهران، خیابان حافظ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

ویژگی های خاص ریز ساختاری فوم های فلزی باعث بروز خواص جالبو منحصرر به فرد در سراختار کلی این مواد شده است. برای به دستآوردن خواص رفتاری و مکانیکی فوم ها، علاوه بر آزمون های تجربیمی توان از مدل سازی ریزساختاری و گسترن آن به ساختار ماکرو وسپس تحلیل اجزا محدود سود برد.در این تحقیق پس از گشتن ریز ساختاری فوم و به دست آوردنمدل فوم در نرم افزار تحلیلی، مدل تحت بارگذاری فشاری شبیهاستاتیکی و دینامیکی قرار گرفته و برخی از خواص مکانیکی آنبه دست آمده است. برای صحت سنجی، نتایج کار با نتایج آزمون هایتجربی موجود در مقالات مقایسه شده است.طبق تحلیل های ارائه شده افزایش چگالی نسبی و افزایش مماناینرسی مقطع بند سلول های فوم، باعث بالا رفتن ظرفیت جذب انرژیو تنش پایای فوم می شود. همچنین تغییر سطح مقطع بند سلول فومبا چگالی نسبی ثابت، تغییر در میزان جذب انرژی تحت بارگذاریفشاری و ضربه ای این مواد را در پی دارد.