سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شبنم قبادی علمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس،
محمود عبدالهی – استاد گروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس،
محمدرضا خالصی – استادیارگروه فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

جدایش کانیها با فلوتاسیون بر پایه تفاوت در آبرانی سطح کانیها میباشد، اما بعضی ذرات بدون توجه به آبپذیری سطح کانیها با دنبالهروی به کف راه مییابند. مکانیزمهای مختلفی برای دنبالهروی ارائه شدهاست و پارامترهای زیادی بر آن موثرند. دراین مقاله تاثیر پارامترهای سرعت همزن، درصد جامد پالپ، مدت زمان فلوتاسیون و غلظت کفساز بر دنبالهروی بررسی شدهاست. طراحی آزمایش با نرم افزارDX 7و به روش central composite انجام شد. با انجام آزمایش ها مشخص شد که پارامترهای موثر بر دنبالهروی به ترتیب اهمیت عبارتند از: زمان فلوتاسیون و درصد جامد پالپ. دو پارامتر دیگر تاثیرشان ناچیز میباشد. در شرایط بهینه میزان عیار و بازیابی مسبا دنبالهروی به ترتیب۲/۳۱% و۰/۶۳بدست آمد.