سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکرم رحمتی – کارشناسی ارشد چرخه سوخت، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران – ایران
احد قائمی – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران – ایران

چکیده:

در این تحقیق، از رزین آمبرلایت ۹۱۰-IRAبه عنوان جاذب اورانیوم از پسماندهای صنعتی استفاده شده است. پارامترهای عملیاتی جذب اورانیوم توسط رزین آنیونی ۹۱۰-IRAدر شرایط مختلف به صورت تجربی بررسی شده است. تأثیر پارامترهائی نظیر غلظت اسید سولفوریک، زمان تماس بر ظرفیت جذب رزین مورد بررسی قرار گرفت. داده های تجربی جذب با استفاده از روش ناپیوسته در غلظت ها ی اولیه اورانیوم ۱۸۵/۵ و۲۷۷/۶ و۴۵۶/۸میلیگرم بر لیتر، در محدوده غلظت ۰/۰۲تا ۹ مولار اسید سولفوریک و با ۰/۳گرم رزین انجام شده است. دادههای تجربی با مدلهای تئوری ایزوترم مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی مدل ها ی تئوری نشان داد که دادهای تجربی تطابق خوبی با مدل فرندلیچ دارد . همچنین بررسی داده های سینتیکی نشان داد که دادههای تجربی از مدل سینتیکی درجه دوم پیروی میکنند. نتایج بررسی ظرفیت جذب بیانگراین مسئله است که رزین آمبرلایت یک جاذب مناسبی برای جداسازی اورانیوم از پسآب های صنعتی میباشد