سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر خدیوی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
نسرین ساسانی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
سیدمجتبی زبرجد – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد
سیدعبدالکریم سجادی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

چکیده:

امروزه استفاده همزمان از نانوپودر TiO2/SiO2 جهت پوششدهی شیشههای خودتمیزکننده مرسوم می- باشد. بدین منظور در این تحقیق سعی در تولید همزمان نانوپودر مذکور با استفاده از روش سل- ژل شدهاست. جهت این کار آلکوکسیدهای فلزی تترااتیل اورتوسیلیکات TEOS) وتترابوتیل اورتوتیتانات TBOT) به عنوان مواد اولیه اصلی در تهیه همزمان ژل سیلیکا و تیتانیا انتخاب شد. نتایج آزمایشات بیانگر وابستگی شدید زمان تشکیل ژل به مقدار pH نسبت TBOT/TEOS و نحوه افزودن مواد اولیه به یکدیگر میباشد. نتایج نشان میدهد که افزایش نسبت مذکور باعث کاهش زمان تشکیل ژل میشود. همچنین مشخص گردید که در رنج تقریبی ۴ pH= زمان تشکیل ژل افزایش مییابد. از جمله نتایج جالب در این تحقیق وابستگی شفافیت ژل تشکیل شده به pH و نحوه افزودن مواد اولیه میباشد.