سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا بهاری – تهران- پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
سیدحسن امام –
محبوبه میرزایی علی آبادی –

چکیده:

هدف از این مطالعه، بررسی پارامترهای مختلف بر روی رفتار لرزهای اتصال پای ستون با استفاده از میلگرد پسکشیده در سازههای فولادی میباشد. استفاده از این نوع اتصال در پای ستون سازه های فولادی باعث می شود که مفصل پلاستیک پای ستون که عامل مخربی برای ساز هیفولادی می باشد، حذف گردیده و تغییرشکل های پلاستیک در میراگرهای انرژی بوجود آید. میلگردهای مورد استفاده در این اتصال دارایمقاومت بالا بوده و نیروی پسکشیدگی اولیه در میلگردها میتواند سازه را به حالت اولیه بازگرداند. به منظور بهدست آوردن رفتار اتصال، اتصالمورد نظر با استفاده از نرمافزار مهندسی زلزلهOpensees مدل شدهاست. مدل ساخته شده در این نرم افزار تحت اثر بارگذاری چرخه ای ذکرشده در آیین نامه یAISC قرارگرفته است. نتایج تحلیل ها نشان میدهد، اتصال علاوه بر استهلاک مناسب انرژی زلزله، هیچگونه دریفت باقیمانده در سازه بهجای نمی گذارد. این مقاله به مطالع هی تاثیر قطر میلگرد پسکشیده، میزان نیروی پ سکشیدگی میلگردها و همچنین ابعاد مختلف میراگرانرژی بر عملکرد اتصال مدنظر میپردازد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش نیروی پس کشیدگی میلگرد باعث افزایش نیروی مورد نیاز برای ایجاد بازشدگی در سطح تماس تیر و ستون می گردد. افزایش ابعاد میراگر انرژی، باعث افزایش نیروی مورد نیاز برای ایجاد این بازشدگی و افزایش میزان استهلاک انرژی توسط اتصال می گردد. همچنین افزایش قطر میلگرد پسکشیده، تاثیر چندانی بر نیروی لازم برای ایجاد بازشدگی نداشته و سختی ثانویه ی اتصال را بالا میبرد.