سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سپیده رشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایعغذایی
منوچهر نیک آذر – استاد دانشگاه امیرکبیر
سیدعلی وزیری – استادیار واحد علوم و تحقیقات تهران
رضا فضایلی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

درمقاله حاضر تخریب فوتوکاتالیستی رنگ RB2) Reactive Blue 2 درآب با استفاده از ذرات نانوپودر TiO2 به همراه آب اکسیژنه بررسی شده است برا یاندازه گیری غلظت رنگ در ابتدا و انتهای کار از اسپکتروفوتومتر UV-Visible استفاده شده است تاثیر پارامترهای موثر بربازده تخریب نظیر غلظت آب اکسیژنه H2O2) و PH و مقدار جرم TiO2 مصرفی بررسی و مشاهده شد که افزایش غلظت H2O2 جرم TiO2 و PH درمحلول تا مقدار مشخصی باعث افزایش راندمان تخریب فوتوکاتالیستی شده و از آن به بعد منجر به کاهش آن خواهد شد.