سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

میرنجف موسوی – استادیار دانشگاه ارومیه
احمد افروزیان – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی یزد
علی باقری کشکولی – مربی جهاد دانشگاهی استان یزد

چکیده:

صنعت توریسم و گردشگری به عنوان یکی از صنایع درحال گسترش امروزه دارای چنان تاثیر عمیق درا قتصاد و فرهنگ جهان می باشد که بی توجهی به آن درهرکشوری به معین از دست دادن فرصت های فراوان کسب درآمد، ایجاد اشتغال و سایرمزایای بسیار مهم این صنعت خواهد بود هدف از این مقاله شناسایی متغیرهای موثربرتوسعه گردشگری شهرستان فیروزآباد می باشد روش پژوهش توصیفی تحلیلی است جامعه آماری تعداد گردشگران داخلی و خارجی است برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل تحلیل مسیر و ضریب رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است دراین مقاله مولفه ها جاذبه ها و محصولات گردشگری شهرستان به تفصیل مشخص گردید نتایج بررسی ها نشان داد که طی دوره مورد مطالعه ۸۹-۷۵ وضعیت محصولات و امکانات گردشگری شهرستان فیروزآباد روندی رو به رشد داشته است و درمقایسه با مناطق دیگر به لحاظ کمی در شرایط بهترین می باشد اما از نظر کیفی با توجه به جاذبه های بالقوه درمرتبه پایین تری از برخورداری از اماکن اقامتی و وضعت حمل و نقل قرار دارد. درنهایت برنامه های عملیایت توسعه گردشگری شهرستان با استفاده از مدل ترسیمی استخوان ماهی درقالب برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت ارایه گردید.