سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکبر بدرلو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش مکانیک خاک وپی, دانشگاه آزاد اسلامی
محمود حسنلوراد – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه عمران، زنجان، ایر
محمدرضا حسنلو – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، گروه عمران، زنجان، ایر

چکیده:

وجود املاح مختلف به ویژه املاح سدیم دربعضی ازخا کهای ریزدانه رس دار باعث ایجاد خصوصیت واگرایی در این خا کها م یشود و همواره درساخت و بهر هبرداری از ساز ههای آبی نظیر سدهای خاکی، کانا لها و تاسیسات آبگیر و انحراف آب وخاکریزها مشکلات فراوانی را ایجاد م یکند، برای رفع مشکل واگرایی م یتوان از رو شهای اصلاح شیمیایی نظیر تثبیت با سولفات آلومینیوم استفاده کرد. با توجه به اینکه خا کهای رسی واگرا قابلیت تثبیت با سولفات آلومینیم را دارند، اقدام بهبررسی تاثیر افزودن سولفات آلومینیوم بر مقاومت برشی خاک رس واگرای شد. خاک مورد مطالعه از منابع قرضه سد در حالساخت میرزاخانلو ( ۲) درشهرستان طارم از توابع استان زنجان تهیه شد. و نمون هها با درصدهای مختلف سولفات آلومینیوم ۰,۶،۰,۳،۱،۳ و ۵ درصد) نسبت به وزن خشک خاک وبا درصد رطوبت بهینه تهیه شد. آزمایش برش مستقیم بعد از عم لآوری )۲۸ روزه، روی نمون هها انجام گرفت. نتایج نشان م یدهند که با افزودن سولفات آلومینیوم به خاک واگرای موردنظر و عم لآوریآن ضمن کاهش میزان واگرایی خاک، باعث تغییر در پارامترهای مقاومت برشی خاک دارای سولفات آلومینیوم شده است. ب هطور یکه در سن ۲۸ روزه، بیشترین مقدار پارامتر چسبندگی درمقدار ۱% و بیشترین مقدار زاویه اصطکاک داخلی درمقدار% ۰,۶ است و در نهایت، مقاومت برشی خاک دارای سولفات آلومینیوم مقادیر بیشتری را نسبت به خاک بدون افزودنی نشان م یدهد.