سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر ملائک – استاد دانشگاه صنعتی شریف
سیدامین باقرزاده شهری – کارشناس ارشد هوافضا،

چکیده:

مطالعهی حاضر به بررسی پارامترهای مؤثر در بهینهسازی مسیرهای پروازدستهجمعی هواپیماهای تجاری میپردازد. هدف از این پژوهش، مطالعهی پارامترهای مؤثر بر ایجاد، مدیریت و خاتمه دادن پرواز چند هواپیمای تجاری است که با هدف پرواز دستهجمعی، از مبدأهای متفاوت آغاز به پرواز کردهاند و دارای مقاصد متفاوتی نیز هستند. مطالعهی حاضر با استفاده از الگوریتمهای جستجوی فراکاوشی سعی دارد تا مسیرهای بهینهی پروازی برای پرواز دسته- جمعی هواپیماهای تجاری را مبتنی بر جنبههای عملکردی آنها به نحوی بیابد که هزینههای عملیاتی مستقیم پرواز دستهجمعی برای کل دسته کمینهگردد و سپس پارامترهای مؤثر بر این مسئله را مورد بررسی قرار دهد تا مشخص گردد که استفاده از پرواز دستهجمعی هواپیماهای تجاری در چه شرایطی از دیدگاه اقتصادی مناسب و مقرون بصرفه است