سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

طلعت ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد
پیمان شیعتی – کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران- خیابان آزادی
سیدمهدی علوی – دانشیار ، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران- میدان رسالت، خیابان هنگام

چکیده:

در این مقاله واکنش ریفرمینگ خشک متان بر روی کاتالیستهای نیکل، کبالت و نیکل -کبالت که به روش تلقیح مرطوب ساخته شدهاند، مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا به بررسی تاثیردمای احیا ۷۰۰درجه سانتی گراد و ۸۵۰درجه بر رفتار کاتالیستها پرداخته شده است. کاتالیستهایی که در دمای احیای بالاتری تهیه شده اند فعالیت بیشتری را نشان دادند. از طرف دیگر با افزایش دمای ا حیا، کاتالیست دوفلزی نیکل – کبالت پایداری بیشتری را نسبت به کاتالیست تک فلزی نیکل که برا ثر افزایش دمای احیا به سرعت فعالیتش را درطول واکنش از دست میدهد نشان داده است اثرفلز پتاسیم درسه مقدار بارگذاری ۱/۵و۱و۰/۵ درصد وزنی برروی کاتالیست نیکل کبالت بررسی شده است که بهترین نتیجه درمیزان بارگذاری ۱%Wt حاصل شده است.