سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عامر کریم بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایر
اصغر صدیق زاده – دانشیار سازمان انرژی اتمی ایران.
علیرضا ذاکری – استادیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران.

چکیده:

در این پژوهش اثر پارامترهای مؤثر بر سنتز آلیاژ دوتا یی نیکل -مس با نسبت مول ی ی ک به ی ک به روش آل یاژساز ی مکانیکی از قبیل زمان آسیاکاری، نسبت وزنی گلوله به پودر، میزان پرشدگی محفظه و اندازه گلوله در یک آس یای س یارهای بوسیله آنالیزهای پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبش ی مورد بررس ی قرار گرفت. نتا یج نشان داد که محلول جامد تک فاز پس از ۳ ساعت آسیاکاری تشکیل می شود. با ادامه آس یاکاری می انگین اندازه کر یستال یت کاهشیافت و پس از ۶۰ ساعت آسیاکاری به اندازه ۱۷ نانومتر رسید که بی انگر دست یابی به آل ی اژ نانوساختار ن یکل -مس است. ۳۰ میکرومتر پس از ۳۰ ساعت شد که با دو برابر – همچنین افزایش زمان آسیاکاری موجب کاهش اندازه ذره به مقدار ۲۰ کردن زمان آسیاکاری کاهش اندکی در آن مشاهده گردی د. به علاوه ثابت شبکه و کرنش شبکه محل ول جامد ح ین آلیاژسازی مکانیکی افزایش یافت. در نهایت نتایج حاصل از اندازه گیری ثوابت شبکه نیکل و مس نشان داد که افزا یش نسبت وزنی گلوله به پودر به میزان ۳۰:۱ ، کاهش اندازه گلوله به میزان ۱۲ میلیمتر و کاهش میزان پرشدگی محفظه به می زان ۲۱ درصد، بهترین حالت برای شکل گیری سریع محلول جامد نیکل-مس است