سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابراهیم قاسمی – دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود،
کوروش شهریار – استاد دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد عطایی – استاد دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

ریزش سقف در حین عملیات بازیابی پایه یکی از پرمخاطرهترین مسائل ایمنی در معادن زغالسنگ اتاق و پایه است. ریزش سقف نه تنها موجب مرگ معدنکاران، توقف عملیات معدنکاری و آسیب به تجهیزات میشود، بلکه میتواند در اغلب مواردمنجر به بازیابی ناقصو ناکافی ذخیره معدنی شود. آگاهی و شناخت کافی از پارامترهای مؤثر بر ریزش سقف، مهمترین فاکتور در کنترل سقف میباشد. در این مقاله براساس قضاوت متخصصین، تجربیات عملیات بازیابی پایه در کشورهای تولید کنندهزغالسنگ و بررسی منابع علمی مربوطه مهمترین پارامترهای مؤثر بر ریسک ریزش سقف در حین عملیات بازیابی پایه،شناسایی و نقش هریک از آنها شرح داده میشود. براساس بررسیهای انجام گرفته میتوان این پارامترها را به سه دسته پارامترهای زمینشناسی، طراحی و عملیاتی تقسیمبندی کرد. در بین این پارامترها، پارامترهای طراحی و عملیاتی قابل تغییرمیباشند و لذا میتوان با انتخاب مناسب آنها در مراحل طراحی و اجرای عملیات بازیابی پایه، ریسک ریزش سقف را تا حد قابل قبولی کاهشداد