سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر عسگری مارنانی – استادیار گروه عمران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی پنجی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روش عددی اجزای مرزی به بررسی رفتار پوشش نگهداری تونل های دایره ای تحت فشار و اندرکنش آن با فضای بی کران پیرامون پرداخته شده است. ابتدا ضمن معرفی فرمولبندی این روش در تحلیل محیط های نامحدود ناهمگن چند مرزی و صحه گذاری برخی از نتایج حاصل از الگوریتم رایانه ای تهیه شده با پاسخ های تحلیلی در دسترس، تأثیر پارامترهایی چون عمق تونل و ضخامت پوشش بر شکل گیری الگوهای مختلف تنش مشاهده شده است. نتایج نشان می دهد که روش اجزای مرزی قابلیت مدلسازی محی طهای نامحدود ناهمگن را با دقت بسیار مطلوب دارا می باشد. لازم به ذکر است، رفتار توده سنگی پیرامون تونل و پوشش نگهداری آن الاستیک فرض شده و فرمولاسیون حاکم بر فضای مسئله مبتنی بر رفتار کرنش مسطح می باشد