سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کیهانی – استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده عمران و معماری، شاهرود
ابوذر جعفری – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
مهدی قلی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود

چکیده:

ساندویچ پانلها یکی از انواع سیستمهای دیوار سازه ای هستند که باربری ثقلی و جانبی آنها توسط دیوارهای شاتکریتی صورت می گیرد . وجود ابهاماتی در استانداردهای موجود در خصوص رفتار لرزه ای یا ضر یب رفتار مناسب، موجب تردیدهایی در کاربرد گسترده تر آنها شده است . هدف از این تحقیق محاسبه ضریب رفتار این سازه ها، با مطالعه روی مدلهایی با ارتفاع های مختلف و آرایش یکسان دیوارها می باشد . به این منظور با مدلسازی و انجام تحلیلها ضریب رفتار نمونه ها تعیین شدند . نتایج حاکی از آن است که ضریب رفتارهای محاسبه شده، تفاوت چشمگیری با مقادیر موجود در استانداردها دارند و نگرش آنها در مورد این ساز هها از حاشیه اطمینان کافی برخوردار نیست