سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند
علیرضا پورخباز – عضو هیئت علمی گروه محیط زیست، دانشگاه بیرجند
ابوالفضل شهباز – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند

چکیده:

با توجه به محدودیت‌های شاخص‌های موجود ارزیابی کیفیت آب، در این تحقیق بررسی ارتباط آماری بین پارامترهای فیزیکوشیمیایی (سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، کلر، سولفات، بی کربنات، هدایت الکتریکی، غلظت کل جامدات محلول واسیدیته) در رودخانه ی سیوند، با یکدیگرانجام شده است. به همین دلیل، ۳ منطقه و ۱۲ ایستگاه، درامتداد رودخانه انتخاب شد و در طی ۱ ماه نمونه برداری انجام گرفت. در این تحقیق، بر اساس نتایج بدست آمده می توان بیان داشت که بین EC و Cl, K, TDS و بین TDS و K و بین So4 و Mg و بین Cl و Na, K در سطح ۵ درصد ( ۰۵/۰>p ) ارتباط معنادار آماری و همبستگی مثبت وجود دارد. بدین معنا که تغییرات این فاکتورها همسو بوده و همچنین برای اطمینان از نتایج بدست آمده و نیز برای تعیین میزان ارتباط آماری بین فاکتورها، آنالیز رگرسیون بین تعدادی از پارامتر ها صورت گرفت و مدل آماری برازش شده آنها ذکر گردید