سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه جابرزاده – کارشناس ارشد آلودگیهای محیط زیست
شاهین انصاری دوست –
فاطمه آقاسی –

چکیده:

تالاب هورالعظیم با وسعتی بیش از ۴۵۰ هزار هکتار یکی از مناطق زیست محیطی منطقه و از مهمترین تالابهای پر تنوع ایران و دنیاست.( ۲)در این مطالعه به منظور بررسی عوامل آلاینده آلی تالاب هورالعظیم، فاکتورهای محیطی تالاب مانند اکسیژن محلولpHشوری، دما، درصد کل مواد آلی، دانه بندی رسوبات و شاخص های کیفیت آبCOD ،BOD5 نیترات، فسفاتTDS ،TSS در دو دوره کم ابی و پرآبی ۵ ایستگاه مشخص مورد سنجش قرار گرفت .نتایج حاصل از شاخص کیفیت آب نشان می دهد که این تالاب از نظر نظام شاخص کیفی آب در گروههای سوم و چهارم قرار می گیرد که از نظر آلودگی وضعیت کیفی مطلوبی ندارد. ایستگاه پنجم در دریاچه هور بالاترین کیفیت و ایستگاه سوم در محدوده بین تالاب و شاخه های ورودی آن کمترین کیفیت را دارد. مطالعه مورد نظر با بررسی عوامل آلاینده آلی در نظر دارد، منابع آلاینده آلی را شناسایی و در ادامه کار به مدیریت منطقه کمک نماید تا این منابع کنترل شوند