سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحیده ایستان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانش
سید رضا حسن بیگی – دانشیار گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
برات قبادیان –
محمد ابونجمی –

چکیده:

استفاده ی روز افزون از سوختهای فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی، کاهش ذخایر موجود، افزایش آلاینده های زیست محیطی از احتراق سوخت های فسیلی محققان را د رجهت یافتن منابع جدید انرژی غیر نفتی جایگزین ترغیب نموده است. سوخت های زیستی به عنوان یک انرژی جایگزین یم توانند به صورت خالص یا مخلوط با سوخت های فسیلی به کار روند. از میان این سوخت ها، دو سوخت بیواتانول و بیو دیزل پیشرفت قابل توجهی داشته اند و دسترسی به آنها راحت تر است. در تحقیق حاضر با استفاده از سوخت مرسوم دیزل و نیز بیودیزل و بیو اتانول تولید شده توسط مرکز تحقیقات بیو انرژی دانشگاه تربیت مدرس، مخلوط های مختلف سوخت با درصدهای حجمی متفاوت مطابق با استاندارد ASTM D-6751 تهیه شدند. در این تحقیق پارامترهای عملکردی (توان ، گشتاور و مصرف سوخت و مصرف سوخت ویژه) موتور تراکتور MF-399 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش ها نشان داد که بیشترین توان گشتاور از میان ترکیبات، مربوط به سوخت D79B15E6 (بیودیزل ۱۵% و اتانول ۶%) و D93B5E2 (بیودیزل ۵% و اتانول ۲%) است. دلیل این امر کیفیت سوخت دیزل مصرفی و اکسیژن دار بودن سوخت بیودیزل و بیو اتانول است که منجر به احتراق کامل می شود. با توجه به ارزش گرمایی پایین بیودیزل، مقدار مصرف سوخت نیز افزایش پیدا می کند. در مجموع نتیجه گیری شد که با افزودن ۵% بیودیزل و ۲% اتانول به دیزل عملکرد موتور بدون هیچگونه تغییر و اصلاحی د اجزای آن بهبود می یابد و این ترکیب سوختی می تواند جایگزین مناسبی برای گازوئیل باشد و اگر هدف استفاده بیشتر از بیو سوخت ها باشد سوخت D79B15E6 می توانئ جایگزین خوبی برای گازوئیل باشد.