سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا پورفلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
منیره نهاردانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتضی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرضیه ندافی – دانش آموخته کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

دراینتحقیق پارامترهای سینتیک اکسیداسیون روغنکره تحت تاثیر ۲ آنتی اکسیدان مختلف گالیک اسید کاتشین به همراه شاهد در ۳ دمای ۳۸۳ و ۴۰۳ و ۴۲۳ K توسط دستگاه رنسیمت مورد بررسی قرارگرفت فاکتورهای مورد محاسبه ضریب دما Tcoeff ثابت ویژه واکنش A انرژی فعالسازی Ea آنتالپی ΔH و آنتروپی ΔS بوده که براساس معادلات آرنیوس و وانت هوف و معادله ایرینگ محاسبه شده اند بطور کلی سرعتاکسیداسیون با افزایش دما افزایش یافته و یک رابطه لگاریتمی بین آنها برقرار است و پایداری روغن تحت تاثیر آنتی اکسیدانها افزایش یافت نتایج نشان داد که درضریب دما و انرژی فعالسازی و ثابت ویژه واکنش بین آنتی اکسیدان گالیک اسید کاتشین و نمونه شاهد اختلاف مشاهده گردید.