سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک – دانشگاه شهید چمران اهواز
فیروزه انیس حسینی –

چکیده:

در این مقاله، چگالی حالت ها، چگالی ابرالکترونی و پارامترهای ساختاری ترکیب سلنید جیوه از جمله ثابت شبکه، مدول حجمی ومشتق آن، تراکم پذیری و … در فاز سینابار مورد بررسی قرار می گیرد. محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریه ی تابعی چگالی اختلالی و با استفاده از نرم افزار کوانتوم اسپرسو انجام گرفته است. نتایج بدست آمده وجود پیوندهای کووالانسی قوی را علاوه بر پیوندهای یونی نشان می دهد که ناشی از هیبریداسیون اربیتال های ۴b اتم سلنیم و ۶p,6s اتم جیوه می باشد. همچنین مقدار گاف اندازه گیری شده برابر با ۰/۵۴۴ الکترون ولت است که بیانگر نیم رسانا بودن این فاز می باشد که با نتایج موجود در مورد ترکیبات مشابه در توافق است.