سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیداحمدرضا هاشمی –

چکیده:

دراین تحقیق پارامترهای رشد گونه های اصلی ماهی در تالاب شادگان مورد بررسی قرارگرفت و هفت ایستگاه استقرار صیاد و نمونه برداری ماهانه از تالاب شادگان شامل دورق، رگبه، خروسی ، کانال ، عطیش و جاده ابادان بعنوان ایستگاه های نمونه بردار یانتخاب گردید در طول اجرای پروژه در مجموع بیش از دو هزار ماهی مختلف بیومتری گردید و برای شش گونه اصلی در تالاب شادگان شامل حمری، بنی کپور، کاراس، شلج و بیاح میانگین ± انحراف معیار طولی برحسب میلی متر به ترتیب ۲۱/۱۲±۱۶۸/۶۸ ، ۶۶/۳۲±۲۲۴/۹۵ و ۷۰/۲۴±۲۵۶/۷۴ و ۱۸۲/۳۹±۳۷/۹۹ و۳۴۷/۵۹ ± ۳۹/۴۴، ۱۵۰/۷۱±۳۷/۷۱ و میانگین ± انحراف معیار وزنی برحسب گرم به ترتیب ۳۳/۰۹±۶۹/۴۸ ، ۲۳۰/۰۳±۲۲۸/۰۹ ، ۳۲۲/۹۱±۷۰/۲۴ ، ۸۰/۳۳± ۱۱۰/۹۳ ، ۱۰۰/۴۵ ±۱۴۲/۸۸ ، ۴۶/۲۴±۲۷/۳۷ بدست آمد.