سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا قندالی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی گیاهی(فیزیولوژی گیاهی)، دانشکده علو
سیاوش حسینی – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه
رشید جامعی –

چکیده:

اشعه ماوراء بنفش بخشی از طیف خورشیدی است که انرژی بالایی دارد و گیاهان بیش از سایر موجودات تحت تاثیر این اشعه قرار می گیرند. در این تحقیق اثرات باند هایUV-C(254-280 nm) و UV-A(320-390 nm روی پارامترهای وزن تروخشک، سطح برگ، میزان کلروفیلb ،a و کل، در گیاه شاهدانه Cannabis indica) مورد مطالعه قرار گرفت.گیاهان مورد مطالعه در یک محیط یکنواخت در اتاق کشت (دما ۲۴±۳ دوره نوری ۱۶/۸ تاریکی/روشنایی) رشد داده شدندو بعد از ۶هفته تحت تاثیر اشعهUVروزانه UV-C :10min و UV-A :20min به مدت ۱۰ روز قرار گرفتند.نتایج نشان داد که تحت شرایط آزمایشگاهی ما اشعهUV-C وزن ترو خشک و سطح برگ را کاهش داد.همچنین میزان کلروفیلb ،a و کل در گیاهان تحت تیمارUV کاهش یافت و در گیاهان تحت تیمارUV-C معنی داربود.این مطالعه نشان می دهد که گیاهان شاهدانه به اشعه UV حساس هستند و به ویژه این گیاهان به UV-C بیش ازUV-A حساس هستند.